Stadsmakelaar Bergen op Zoom

Verkoop en verhuurt vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom. Stadsmakelaar is een onderdeel van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom. Kantoorruimte, bedrijfsgronden of panden, woonruimte, kavels en plannen in ontwikkeling worden door de Stadsmakelaar aangeboden. Wij staan ook open voor uw initiatieven voor het herbestemmen van (gemeentelijk) vastgoed of ontwikkelen van projecten op braakliggende gronden. De Stadsmakelaar, verkoopt en verhuurt vastgoed en gronden van de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast kunt u bij de Stadsmakelaar nadere informatie krijgen over beschikbare kavels, en projecten in ontwikkeling zoals in de Markiezaten, Scheldevesting, de stadsmakelaar werkt op afspraak, Voor meer informatie over een pand of een vrijblijvend gesprek kunt u direct contact opnemen met de Stadsmakelaar: Stadsmakelaar@bergenopzoom.nl.

Stadsmakelaar Bergen op Zoom is niet gemachtigd om met betrekking tot onroerende zaken een opgave te doen of een garantie te verstrekken die de verkoper bindt. Mededelingen over onroerende zaken dienen te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding en dienen niet te worden beschouwd als een aanbieding of contract, of een onderdeel daarvan.

Disclaimer
1. De informatie op onze website (stadsmakelaarboz.nl) en in door ons verstrekte informatiebrochures is slechts weergegeven als een algemene beschrijving die dient als een leidraad voor potentiële kopers. De informatie is voor meerdere personen raadpleegbaar c.q. wordt aan meerdere personen verstrekt. Mededelingen over onroerende zaken dienen te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding en dienen niet te worden beschouwd als een aanbieding of contract, of een onderdeel daarvan.
2. Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat alle beschrijvingen, afmetingen, plattegronden, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige gegevens, indicatief zijn. Noch de eigenaar, noch Stadsmakelaar Bergen op Zoom kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van voormelde gegevens. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers.
3. Zij niet gemachtigd is om met betrekking tot onroerende zaken een opgave te doen of garantie te verstrekken, die de verkoper bindt.
4. Op geen welke wijze gegevens uit de informatie op onze website of in de door ons verstrekte informatiebrochures vermenigvuldigd mogen worden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, (foto)kopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. De gegevens uit informatiebrochures dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld.

Contactgegevens

Gemeente Bergen op Zoom

Postadres

  • Postbus 35
  • 4600 AA Bergen op Zoom

Bezoekadres

  • Jacob Obrechtlaan 4
  • 4611 AR Bergen op Zoom

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom