VERKOCHT

Kastanjelaan 53, 4621HC, Bergen op Zoom

  • Aanvaarding:In overleg

  • Bouwjaar:2019

  • Soort bouw:Koop

  • Oppervlakte:690m2

  • Energielabel:A

Het betreffende stuk grond is gelegen aan de Kastanjelaan 53a te Bergen op Zoom. Voorheen stond er op het perceel een gebouw wat diende voor maatschappelijke doeleinden.
Het perceel is geschikt voor maatschappelijke doeleinden en heeft een ontsluitingsweg aan de Kastanjelaan.

De locatie wordt dan ook verkocht conform het vigerende bestemmingsplan. Er is geen mogelijkheid tot het wijzigen van het bestemmingsplan naar een woonbestemming. Wel voor een eventuele andere functie zoals parkeren en/of tuin.

Op het perceel Sectie D, 3749 is een erfdienstbaarheid gevestigd als zijnde uitgang van het perceel van de naastgelegen woning op Kastanjelaan 55 te Bergen op Zoom. Deze erfdienstbaarheid rust op het kavel en dient door de koper gerespecteerd te worden.

Staat van onderhoud
De algehele staat van het perceel is goed te noemen.

Bestemmingsplan
De betreffende grond is opgenomen in het bestemmingsplan “Gageldonk West”, welke op 21 november 2011 is vastgesteld.

De beschikbare grond valt onder de bestemming ‘Maatschappelijk”. De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a maatschappelijke voorzieningen gericht op gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, volksgezondheid, zorg en welzijn en daarmee gelijk te stellen sectoren;
b bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

De locatie wordt dan ook verkocht conform het vigerende bestemmingsplan. Er is geen mogelijkheid tot het wijzigen van het bestemmingsplan naar een woonbestemming. Wel voor een eventuele anders functie zoals parkeren en/of tuin. Hiervoor dient een planologische procedure te worden doorlopen door de koper of we leggen het gebruik vast in de koopovereenkomst.

Voor een gedeelte van de geldende bestemmingsplanregels verwijzen wij u naar de bijlage van de: Verkooprochure Kastanjelaan 53a. Het volledige bestemmingsplan kunt u inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Bodemonderzoek
De gemeente heeft geen bodemonderzoek laten uitvoeren. Indien dit alsnog gewenst is zullen gemeente en koper in overleg treden.

Verkoopprocedure
Er wordt een koopprijs gehanteerd van € 45.000,– kosten koper, excl. btw.

Het perceel heeft de bestemming “maatschappelijk”. Als men het perceel koopt met de bestemming maatschappelijk, dan is men ook verplicht om het perceel ook als zodanig te gebruiken. Indien men het anders wenst te gebruiken is de koper verantwoordelijk voor de bestemmingsplan wijziging en de kosten (o.a. Legeskosten / Nota kostenverhaal) die dat met zich meebrengt. De gemeente kan zich voorstellen dat de bestemming van het perceel gewijzigd kan worden naar groen/tuin of parkeerdoeleinden. De levering en betaling van de koopsom vind plaats binnen 8 weken na ondertekening koopovereenkomst.

Aanvaarding
In overleg

Nadere informatie
Eventuele (bouw)plannen kunnen indien gewenst besproken en getoetst worden, zodat u vooraf bekend bent met de (on)mogelijkheden.
Vervolgens kunt u schriftelijk (ook mogelijk per e-mail) ons verzoeken de betreffende grond aan u te verkopen inclusief de beoogde bestemming c.q. gebruik.
In de koopovereenkomst komt in ieder geval een antispeculatie-beding voor de termijn van 10 jaar.

Als er overeenstemming is over de prijs en het gebruik en de wijze waarop dat contractueel wordt vastgelegd dan ontvang u een concept-koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst omvat een beschrijving, verkoopvoorwaarden inclusief verkooptekening, welke bij een door u gekozen notaris geeffectueerd zal worden. Na de akte van levering, ofwel notarieel transport, bent u juridisch en economisch eigenaar van de betreffende grond(-en).

Informatie
Voor nadere informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met de Stadsmakelaar van de gemeente Bergen op Zoom:

de heer P.C.C. van de Watering, Team Vastgoed & Grondzaken van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 520 / e-mail: stadsmakelaar@bergenopzoom.nl

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom