Nader overeen te komen

Anton Van Duinkerkenpark, 4614AG, Bergen op Zoom

  • Status: Beschikbaar

  • Aantal beschikbaar: 1

  • Aanvaarding:In overleg

  • Soort bouw:Nieuwbouw

  • Oppervlakte:100m2

  • Energielabel:A

In het bestemmingsplan Binnenstad van januari 2009 is binnen het Anton van Duinkerkenpark een bouwvlak opgenomen voor het vestigen van kleinschalig horecapaviljoen. Reden hiervoor was het beter uitnutten van ons bestaande erfgoed en het vergroten van de aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van het historisch stadspark.

Inmiddels is het Anton van Duinkerkenpark opgeknapt en voorzien van diverse mooie loop- en fietspaden. Het historisch stadspark van Bergen op Zoom dient als trekpleister voor de inwoners en bezoekers van deze stad.

In het park ontbreekt het echter nog aan een publiekstrekker, waarbij bezoekers een kop koffie kunnen drinken en kinderen kunnen spelen. Ons inziens wordt hier de kans gemist om bezoekers langer te laten verblijven in dit prachtige park.

Wij bieden u als ondernemer de kans om op deze locatie een onderneming te starten.

Voor nadere informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de heer P.C.C. van de Watering, van het team Vastgoed en Grondzaken. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0164-277520 en/of per e-mail stadsmakelaar@bergenopzoom.nl

Wil je meer weten over wonen in BoZ?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

van foto's
van foto's

Gemeente heeft de wens om zijn eigendomspositie te behouden. Ondergrond voor deze beoogde ontwikkeling wordt uitgegeven in de vorm van een erfpachtconstructie, waarbij met een recht van opstal het eigendom van de toekomstige opstallen aan de ondernemer worden geborgd.
Daarbij worden de volgende voorwaarden gehanteerd:
• De door erfpachter verschuldigde jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt bij 200 m2 (incl. terras) circa € 4.000,–, excl. eventuele belastingen.
• De erfpacht wordt gevestigd voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden met een periode van maximaal 15 jaar. Het erfpachtrecht mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van B & W niet worden vervreemd in welke vorm dan ook, zoals o.a. verhuur, en/of met andere zakelijke rechten worden bezwaard;
• Kosten voor de aanleg van Riolering, verharding, Gas, Water en Electra zijn voor rekening van de ondernemer;
• Gemeente is bekend met het feit dat de draagkracht van de ondergrond relatief zwak is. Eventuele extra kosten, zoals voor de realisatie van de opstallen, die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de ondernemer.
• Het gebouw mag maximaal één bouwlaag bedragen en dient modern, eigentijds, transparant en licht te zijn uitgevoerd. Het paviljoen moet aansluiting vinden bij het de uitstraling van het stadspark, het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen is een vereiste. Opslag en technische installaties zijn onderdeel van het pand en de architectuur en moeten binnen ca. 100 m² worden gerealiseerd. Ook het terras moet in het park worden ingepast.
• Het initiatief zou zich moeten richten op de bewoners uit de stad, welke te voet of per fiets (Route van de Turf) het paviljoen. Voor deze doelgroep kunnen voorzieningen worden gerealiseerd als fiets oplaadpunten en parkeer ‘nietjes’ c.q. fietsteunhekken.
• Het plan moet passen binnen de uitganspunten van het vigerende bestemmingsplan deze zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl –> bestemmingsplan Binnenstad

Het initiatief zou zich moeten richten op de bewoners uit de stad / de voetgangers / de fietser op de Route van de Turf. Voor deze doelgroep kunnen voorzieningen worden gerealiseerd als fiets oplaadpunten en parkeer ‘nietjes’ c.q. fietsleun hekken.

In de afgelopen periode is het Stadspark Anton van Duinkerkenpark voorzien van mooie fiets- en wandelpaden. Voor de leefbaarheid van ons Stadspark zijn wij op zoek naar een enthousiaste horecaondernemer voor de realisatie en exploitatie van een paviljoen in het Anton van Duinkerkenpark te Bergen op Zoom. Daarbij is van belang dat het om een kleinschalige locatie gaat (maximaal 200m² inclusief terras), bestaande uit één bouwlaag en rekening houdende met de kosten die gemoeid zijn met het bouwen in een Stadspark.

Geïnteresseerden kunnen hun concept inclusief globaal bouwplan met schetsen aanleveren voor 31 december 2018 via stadsmakelaar@bergenopzoom.nl. Ingekomen reacties zullen beoordeeld en getoetst worden aan de hiervoor omschreven voorwaarden en het vigerende bestemmingsplan kwaliteit, duurzaamheid en hierboven geformuleerde randvoorwaarden. We zien graag een onderscheidend vernieuwend concept passendin de directe omgeving.

Wanneer de verschillende ingediende concepten zijn beoordeeld worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan ons college van Burgemeester en Wethouders, waarna vervolgens de contractuele afspraken geeffectueerd kunnen worden inclusief aanvraag omgevingsvergunning.

Geïnteresseerd? Vul hier uw gegevens in en ontvang meer informatie.

In samenwerking met

Aangenaam Bergen op Zoom